Tự xây hệ thống gửi Email không giới hạn qua Google Sheet

Hệ thống gửi Email không giới hạn qua Google Sheet mà mình tự nghĩ ra ý tưởng và tự xây dựng nay chia sẻ với mọi người.