Tự xây hệ thống gửi Email không giới hạn qua Google Sheet

Hệ thống gửi Email không giới hạn qua Google Sheet mà mình tự nghĩ ra ý tưởng và tự xây dựng nay chia sẻ với mọi người.

Hệ thống quản lý Licenses xây dựng từ Google Sheet

Hệ thống quản lý Licenses xây dựng từ Google Sheet nhanh gọn nhẹ, cung cấp API tương tác với các nền tảng khác.

Plugin Sim Data From Google Sheet

Bạn đã bao giờ nghĩ tới việc sử dụng Google Sheet làm nơi lưu trữ dữ liệu cho Website, hay là lấy Sheet thực hiện các tác vụ tự động như một Server.